การฝึกอบรมจากต่างปะเทศ

การฝึกอบรมด้านการจัดการ ภาษาอังกฤษและไทย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

 

 

การฝึกอบรมด้านการจัดการของเราจะเพิ่มศักยภาพ และองค์ความรู้ ในบทบาทต่างๆ ของการเป็นผู้บริหารของคุณ ทั้งระดับผู้จัดการระดับอาวุโส ผู้นำ ผู้ควบคุมดูแล และผู้จัดการระดับกลาง

 

 

ทั้งนี้เพราะการบริหารจัดการที่อาศัยความรู้สึก หรือความรู้เรื่องธุรกิจของบริษัท และการบริหารทางการเงินไม่เพียงพอที่จะเป็นหลักประกันถึงความเจริญเติบโตและความยั่งยืนของบริษัทได้อีกต่อไป

ผู้บริหารและผู้จัดการ

 • สามารถสื่อสารได้ดี
 • ตัดสินใจเลือกทางเลือกเชิงกลยุทธ์ได้ถูกต้อง
 • รู้จักนำทีม
 • ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผล
 • จัดการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำให้ผู้ร่วมงานทุกคนทำตามทางเลือกเชิงกลยุทธ์

การฝึกอบรม 6 หลักสูตรของเรา ในกรุงเทพฯ :

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

การฝึกอบรมด้านการจัดการ

หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของผู้บริหาร คือ จะทำอย่างไรที่จะให้พนักงานทำงานให้กับองค์กร การมีบารมีส่วนตัว สไตล์การบริหารจัดการ และความรู้ในเรื่องเครื่องมือการบริหาร ล้วนเป็นพลังในการขับเคลื่อนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ (ตั้งแต่พนักงาน ผู้ร่วมลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ขายวัตถุดิบ ธนาคาร เป็นต้น)

ผู้บริหารจะต้องรู้จักการนำประชุม การสัมภาษณ์ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และจำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารในหลายระดับ การฝึกอบรมด้านการจัดการและการสื่อสารของเราสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้คุณได้อย่างดีเยี่ยม

การฝึกอบรม ของเราจะทำให้คุณได้เห็นกุญแจสำคัญของการเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จไปทีละก้าว

OMA Thailand คือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้านการจัดการ เราสามารถช่วยบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้มีการจัดการที่ดีขึ้น และพัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรขององค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

วิธีการฝึกอบรมในองค์กร :

 

 • ขั้นที่ 1 : ฝึกอบรมในแต่ละเนื้อหา โดยใช้กรณีศึกษา (case study) และแบบฝึกหัดที่เป็นการจำลองเหตุการณ์จริง
 • ขั้นที่ 2 : ผู้เรียนนำกลยุทธ์ที่ได้เรียนรู้มาฝึกปฏิบัติ
 • ขั้นที่ 3 : วิเคราะห์ร่วมกันถึงผลการฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งคำอธิบาย
 • ขั้นที่ 4 : ผู้จัดการระดับอาวุโสให้คำแนะนำผู้จัดการระดับกลางอย่างใกล้ชิด

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สำหรับผู้จัดการระดับอาวุโส :

 

 • มีความรู้ในเทคนิคที่ได้รับจากการฝึกอบรมนี้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เรื่องเครื่องมือในการติดตามผล

เป้าหมายของผู้บริหารจะต้องลงมือปฏิบัติจริงและเปลี่ยนแปลงองค์กรตลอดไป

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรม ภาษาอังกฤษและไทยของเรา ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ :

 • ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมอย่างแท้จริง
 • เครื่องมือและกลวิธีที่เหมาะกับแต่ละบริษัทหรือองค์กร
 • เอ็นแอลพี เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการสื่อสารของระบบประสาทของมนุษย์ เทคนิคสำหรับการสื่อสารและการจัดการ

องค์ประกอบทั้งสองนี้ทำให้เรารับประกันกับคุณได้ว่า นี่คือการฝึกอบรมที่มีคุณภาพดีที่สุด ทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติ

 

หลักสูตรของเรา จะสอนวิธีการทำอย่างไรให้คุณ...

 


TOP