การฝึกอบรม 6 หลักสูตรหลักของเรา

ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล - การฝึกอบรม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม

การมีทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดีเยี่ยมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น และทำให้เป็นผู้บริหารที่ดียิ่งขึ้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักของการสื่อสารที่ดี และเข้าใจผลของการสื่อสารที่ดีที่มีต่อพฤติกรรม และสัมพันธภาพ ของบุคคลที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย

 

 

 

เนื้อหาของการฝึกอบรม

พื้นฐานการสื่อสาร

 • การฟังอย่างมีส่วนร่วม
 • ฝึกศิลปะของการตั้งคำถาม การตั้งคำถามที่เหมาะสม
 • การใช้คำพูดที่ต่างกัน แต่ให้มีความหมายเดียวกัน
 • การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการสื่อสาร
 • ความสำคัญของวัตถุประสงค์ในแง่ของการสื่อสาร
 • รู้จักและเข้าใจคู่สนทนา (ระดับความเข้าใจ และความคาดหวัง)
 • รู้จักอุปสรรคของการสื่อสารที่ดี และวิธีแก้ไข
 • รู้จักวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตัดความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
 • การสื่อสารแสดงถึงตัวตนของผู้พูดว่าเป็นเช่นไร

 

การสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด

 • เข้าใจปฏิกิริยา อารมณ์ การรับรู้ของตนเอง ที่เกิดจากการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
 • รูปแบบต่างๆ ของภาษา
 • หลักการของการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด (ภาษากาย สีหน้า ท่าทาง การใช้น้ำเสียง ฯลฯ)
 • พัฒนาความไวของประสาทสัมผัส
 • การระวังตนเองในเรื่องของการหายใจ น้ำเสียง ภาษากาย สายตา และการเคลื่อนไหว
 • ฝึกให้เกิดความกลมกลืน (ระหว่างสิ่งที่สื่อด้วยคำพูด และที่สื่อโดยไม่ใช้คำพูด)
 • เรียนรู้ผลดีของการใช้อารมณ์ และความเงียบในบางครั้งในการสื่อสาร

 

การสื่อสารอย่างมีเทคนิค

 • พิจารณารูปแบบของการสื่อสารโดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีของ Ned Hermann’s brain preferences
 • เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการสื่อสาร การแปลความ การกลั่นกรอง การรับรู้ การใช้ NPL เพื่อการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและการใช้คำพูด
 • เข้าใจความสำคัญของกรอบความคิด (frame of references) และการกลั่นกรองข้อมูล
 • เข้าใจความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และความรู้สึก
 • เข้าใจหลักการของ การบิดเบือน การไม่เอ่ยถึง และการพูดแบบไม่เจาะจง
 • เรียนรู้วิธีพูดที่ปราศจากความรุนแรง (nonviolent communication - NVC)

 

ลักษณะของการฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกคนที่ต้องการพัฒนาด้านการสื่อสาร ทั้งระดับผู้บริหารและระดับพนักงาน
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 3 วัน รวม 21 ชั่วโมง
สถานที่และวันที่ฝึกอบรม : การฝึกอบรมทีมในบริษัท : บริษัทเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม และกำหนดวันที่เข้ารับการฝึกอบรม
การฝึกอบรมรายบุคคลจากต่างบริษัท : เราจะเป็นผู้กำหนดสถานที่ในการฝึกอบรม และวันที่ให้การฝึกอบรม
การฝึกอบรมเน้นแนวปฏิบัติ : เป็นการอบรมที่แน่นไปด้วยเนื้อหาสาระและมีชีวิตชีวา เน้นการฝึกปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกอบรมอื่นๆของเรา ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่ ได้รับประสบการณ์หลากหลายในรูปของบทบาทสมมติ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
เอกสารการฝึกอบรม : เป็นเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ประกอบด้วย เนื้อหาสาระที่เข้มข้น เพื่อใช้ในขณะฝึกอบรม และสามารถนำไปใช้ได้เมื่อจบการฝึกอบรมไปแล้ว

 


TOP