การฝึกอบรม 6 หลักสูตรหลักของเรา

การจัดการกับความขัดแย้ง - การฝึกอบรม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

จุดประสงค์ของการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเรื่องการจัดการกับความขัดแย้งจะช่วยให้บริษัทมองเห็น และเข้าใจวิธีการสื่อสาร ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก ทำให้คุณเข้าใจวิธีการจัดการกับความขัดแย้งในที่ทำงาน และเสนอแนะวิธีที่จะจัดการกับความสัมพันธ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมวิชานี้ จึงเท่ากับสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับองค์กรของคุณได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

 

เนื้อหาของการฝึกอบรม

การจัดการกับความขัดแย้งในที่ทำงาน เนื่องจากตนเองเป็นเหตุ

 • รู้จักสังเกตข้อเท็จจริง เข้าใจความแตกต่างระหว่างการสังเกตกับการประเมิน
 • ระวังที่จะไม่ตีความ หรือเข้าใจผิดในคำพูด หรือการกระทำของผู้อื่น
 • รู้จักแสดงความรู้สึก เลือกใช้คำพูดแสดงอารมณ์ได้เหมาะสม และแยกแยะถึงความรู้สึกได้โดยอาศัยการตีความอย่างมีเหตุผล
 • เพิ่มความเข้าใจในเรื่องความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
 • รู้จักจัดการกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
 • เรียนรู้การพูดถึงความต้องการ และความรู้สึกเป็นภาษาง่ายๆ
 • ฝึกการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ การใช้คำพูดที่ต่างออกไปแต่ความหมายเดียวกัน และพัฒนาทักษะการฟัง
 • รู้จักและปรับปรุงภาพพจน์ที่เรามองตนเอง และมองผู้อื่นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์เปราะบาง
 • เรียนรู้วิธีการแสดงออก และจัดการกับความโกรธ เมื่อมีความขัดแย้งในการทำงาน
 • รู้จักจัดการกับความเครียด ฝึกเทคนิคการผ่อนคลายอย่างง่าย

 

การจัดการกับความขัดแย้งในที่ทำงานเนื่องจากผู้อื่นเป็นเหตุ

 • ช่วยผู้อื่นให้รู้จักแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก ความต้องการ และการขอร้อง
 • เรียนรู้ที่จะตอบสนองความคิด ความรู้สึก ความต้องการ และคำขอร้องของผู้อื่น
 • เข้าใจถึงความต้องการของผู้อื่นอันเป็นสาเหตุของอารมณ์ที่แสดงออกมา
 • เข้าใจถึงจุดประสงค์อันเป็นที่มาของพฤติกรรมการเผชิญหน้า
 • ให้ข้อมูลสะท้อนกลับอย่างจริงใจ
 • รู้จักการปลดชนวนความโกรธของผู้อื่น

 

การจัดการกับความขัดแย้งในที่ทำงานเนื่องจากเหตุภายนอก

 • มีทักษะที่จำเป็นในการสื่อสาร
 • เข้าใจถึงการสื่อสารในเชิงทำลาย (การตัดสินผู้อื่นโดยอาศัยความเชื่อทางศีลธรรม การเปรียบเทียบ การปฏิเสธความรับผิดชอบ)
 • เรียนรู้วิธีการขอร้อง การตอบสนองคำขอร้อง รู้จักปฏิเสธ การออกคำสั่ง การหันเหความสนใจ การตำหนิ การยอมรับคำตำหนิ และการยอมรับคำปฏิเสธ
 • เข้าใจพื้นฐานของมนุษย์ และนำมาใช้แก้ปัญหาความขัดแย้ง
 • เข้าใจลักษณะนิสัยของผู้ที่มักมีปัญหาในการทำงาน และรู้วิธีลดความขัดแย้งกับบุคคลเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด
 • รู้จักและนำกลยุทธ์สี่ประการมาใช้ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง
 • สร้างพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่น
 • รู้จักวิธีบริหารความเงียบ

 

 

ลักษณะของการฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกคนหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบทีม แผนก หน่วย หรือโครงการ
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 3 วัน หรือ 21 ชั่วโมง
สถานที่และวันที่ฝึกอบรม : การฝึกอบรมทีมในบริษัท : บริษัทเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม และกำหนดวันที่เข้ารับการฝึกอบรม
การฝึกอบรมรายบุคคลจากต่างบริษัท : เราจะเป็นผู้กำหนดสถานที่ในการฝึกอบรม และวันที่ให้การฝึกอบรม
การฝึกอบรมเน้นแนวปฏิบัติ : เป็นการอบรมที่แน่นไปด้วยเนื้อหาสาระและมีชีวิตชีวา เน้นการฝึกปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกอบรมอื่นๆ ของเรา ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่ ได้รับประสบการณ์หลากหลายในรูปของบทบาทสมมติ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
เอกสารการฝึกอบรม : เป็นเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เข้มข้น เพื่อใช้ในขณะฝึกอบรม และสามารถนำไปใช้ได้เมื่อจบการฝึกอบรมไปแล้ว

 

 


TOP