การฝึกอบรม 6 หลักสูตรหลักของเรา

การพูดในที่สาธารณะ และวิธีการพูดโน้มน้าวผู้อื่น - การฝึกอบรม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม

ผู้บริหารในปัจจุบันควรมีความสามารถในการพูดได้อย่างดีในสถานการณ์ต่างๆ จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมนี้ก็คือ การสร้างความสนใจ และสามารถตรึงความสนใจของผู้ฟังไว้ให้ได้ ผู้เข้ารับการอบรมจะเรียนรู้วิธีพูดกับกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลาย เรียนรู้วิธีการพูดถึงตัวเอง เรื่องหน้าที่การงาน และผลงานของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 

การอบรมนี้ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นการอบรมการนำเสนอในที่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างละเอียดทุกแง่มุม

 

 

 

เนื้อหาการฝึกอบรม

การเตรียมตัวในการพูด

 • การเตรียมตัวเพื่อการนำเสนอ (วัตถุประสงค์ ความเห็น ความรู้สึก ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งทั้งในแง่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย)
 • การเตรียมตัวด้านการสื่อสาร (ภาษากาย ตำแหน่ง น้ำเสียง ทัศนูปกรณ์ ฯลฯ)
 • เรียนรู้การวางแผนการสื่อสาร 6 แบบ (การสร้างความสนใจ การโต้แย้ง การสรุป)
 • วิเคราะห์จุดอ่อนในการสื่อสารของตนเอง (แนวโน้มที่จะพูดมากเกินไปไหม พูดเข้าใจยาก บริหารเวลาไม่เป็น ฯลฯ)
 • มองเห็นความสามารถของตนเองในการมีอิทธิพลต่อผู้อื่น
 • เรียนรู้สิ่งที่จะทำให้เกิดการพูดขัดจังหวะ
 • การเตรียมตัวให้พร้อม (แผนการพูด อุปกรณ์ช่วยสนับสนุน)

 

การพูดในที่สาธารณะ

 • รู้จักจุดแข็งและจุดด้อยของตนในการสื่อสารด้วยคำพูด
 • รู้จักสิ่งที่ทำให้เกิดความตึงเครียดในการนำเสนอ
 • การบริหารจัดการกับความเครียด การเอาชนะความตื่นเวที การแสดงออกถึงความจริงใจ เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นบวก
 • กำหนดเป้าหมายของการพูด และไปให้ถึงเป้าหมายนั้น (สิ่งที่หวังว่า จะให้ผู้ฟังปฏิบัติในขั้นต่อไป)
 • เรียนรู้กลยุทธ์ในการจัดการกับการขัดจังหวะ
 • รู้วิธีจัดการกับปัญหาภายนอก (ความเชื่อแบบผิดๆ คำถามหลอกล่อ การคัดค้าน การกล่าวโจมตี ฯลฯ)
 • เตรียมพร้อมสำหรับปัญหา (การคัดค้านอย่างรุนแรง การสร้างความวุ่นวาย การให้ประโยชน์ และการหลอกใช้ประโยชน์
 • รู้วิธีการจัดการเจรจาแบบโต๊ะกลม การโต้ตอบกับคำวิจารณ์ การโต้แย้งทั้งในแง่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การหาความสนับสนุนจากผู้ร่วมอภิปราย
 • การกล่าวต้อนรับผู้ฟังด้วยความอบอุ่น
 • รู้จักกำหนดขอบเขตของการนำเสนอ บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมด้วยการตั้งคำถาม
 • เรียนรู้การใช้เรื่องขำขัน เรื่องสั้นๆ ตัวอย่าง และคำเปรียบเทียบ
 • เรียนรู้การมีบุคลิกที่หนักแน่น มั่นคง

 

การพูดแนวโน้มกลุ่มเป้าหมาย

 • เรียนรู้ 5 วิธี ที่จะเลือกว่าจะพูดอะไรให้ผู้ฟังมั่นใจ และคล้อยตาม
 • เรียนรู้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองทางอารมณ์ เพื่อให้การพูดจูงใจบรรลุผล
 • รู้จักใช้คำ และภาษาที่เหมาะสมกับสาระ และกลุ่มผู้ฟัง
 • เรียนรู้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพของ มิลตัน อิริคสัน ในการพูดให้ความมั่นใจ และโน้มน้าวผู้อื่น
 • รู้จักความแตกต่างระหว่างการมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นเพื่อหลอกใช้ กับการมีอิทธิพลชนิดที่มีความจริงใจ

 

 

ลักษณะของการฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกคนหรือผู้บริหาร ที่มีหน้าที่ต้องพูดในที่ชุมชนเป็นประจำ และต้องพูดโน้มน้าวผู้อื่น
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 3 วัน รวม 21 ชั่วโมง
สถานที่และวันที่ฝึกอบรม : การฝึกอบรมทีมในบริษัท : บริษัทเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม และกำหนดวันที่เข้ารับการฝึกอบรม
การฝึกอบรมรายบุคคลจากต่างบริษัท : เราจะเป็นผู้กำหนดสถานที่ในการฝึกอบรม และวันที่ให้การฝึกอบรม
การฝึกอบรมเน้นแนวปฏิบัติ : เป็นการอบรมที่แน่นไปด้วยเนื้อหาสาระและมีชีวิตชีวา เน้นการฝึกปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกอบรมอื่นๆของเรา ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่ ได้รับประสบการณ์หลากหลายในรูปของบทบาทสมมติ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
เอกสารการฝึกอบรม : เป็นเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เข้มข้น เพื่อใช้ในขณะฝึกอบรม และสามารถนำไปใช้ได้เมื่อจบการฝึกอบรมไปแล้ว

 


TOP