การฝึกอบรม 6 หลักสูตรหลักของเรา

การบริหารจัดการทีม และการนำกลุ่ม – การฝึกอบรม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

จุดประสงค์ของการฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดรูปแบบการทำงาน สร้างความร่วมมือและพัฒนาการทำงาน เป็นทีม ทั้งภายในหน่วยงานเดียวกัน และต่างหน่วยงาน เรียนรู้วิธีให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม อย่างเต็มที่ และสร้างผลงานด้วยการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการของผู้จัดการระดับอาวุโส

 

 

 

เนื้อหาของการฝึกอบรม

การสร้างทีม

 • การกำหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในทีม เพื่อให้ทำงานอย่างสร้างสรรค์ในรูปของกลุ่ม
 • การกำหนดลักษณะของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม
 • วิธี brain preference ของ Ned Hermann เพื่อกำหนดทักษะที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
 • การสร้างความกลมกลืนภายในกลุ่ม

 

การบริหารจัดการทีม

 • กำหนดขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในกลุ่ม
 • กำหนดเทคนิค NLP meta programs ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
 • แจกแจงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้นำภายในกลุ่ม
 • ส่งเสริมแนวการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมของกลุ่ม
 • ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจภายในกลุ่ม
 • การจัดให้มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมภายในกลุ่ม
 • การจัดหาเวลาให้กลุ่มมาทำงานร่วมกันให้ได้มากที่สุด

 

การนำกลุ่ม (Lead a team)

 • ทำความเข้าใจหลักการของ group dynamics
 • รู้จักวิธีจัดการกับความตึงเครียด เพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวกภายในกลุ่ม
 • สร้างพลวัตเชิงบวก (positive dynamic) ภายในกลุ่มด้วยการมีส่วนร่วม
 • สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการตอบสนองความต้องการ และความใฝ่ฝันของพวกเขา
 • รู้จักและเข้าใจกลไกการป้องกันตัวในรูปแบบต่างๆ ของบุคลากรภายในกลุ่ม
 • ทำให้ผู้ร่วมทีมเข้าใจถึงหน้าที่ของกลุ่มได้ดีขึ้น โดยพัฒนาเรื่องของการสื่อสาร
 • ทำให้เกิดการระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การโค้ชทีมอย่างใกล้ชิด (Coaching a team)

 • ศึกษาวิธีบริหารทีม ทั้งที่ให้ประโยชน์ และที่ให้ผลเลวร้าย
 • ค้นหาจุดแข็ง และจุดอ่อนของตนในการนำกลุ่ม
 • ผสมผสานค่านิยมให้เข้ากับการบริหารของบริษัท
 • เข้าใจถึงอิทธิพลของบุคลิกภาพที่มีต่อทักษะการบริหาร และทักษะระหว่างบุคคล
 • สามารถใช้กลยุทธ์ negotiation-trading แบบต่างๆ ได้อย่างดี
 • คาดเดาได้ถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายในกลุ่ม
 • รู้จักวิธีการมอบหมายบทบาทผู้นำให้ผู้อื่น
 • รู้จักบริหารความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรในฐานะผู้จัดการ / โค้ช

 

 

ลักษณะของการฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกคนหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบทีม แผนก หน่วย หรือโครงการ
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 3 วัน หรือ 21 ชั่วโมง
สถานที่และวันที่ฝึกอบรม : การฝึกอบรมทีมในบริษัท : บริษัทเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม และกำหนดวันที่เข้ารับการฝึกอบรม
การฝึกอบรมรายบุคคลจากต่างบริษัท : เราจะเป็นผู้กำหนดสถานที่ในการฝึกอบรม และวันที่ให้การฝึกอบรม
การฝึกอบรมเน้นแนวปฏิบัติ : เป็นการอบรมที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระและมีชีวิตชีวา เน้นการฝึกปฏิบัติเช่นเดียวกับวิชาอื่นๆ ของเราผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่ ได้รับประสบการณ์หลากหลายในแบบของบทบาทสมมติ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม
เอกสารการฝึกอบรม : เป็นเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ประกอบด้วย เนื้อหาสาระที่เข้มข้น เพื่อใช้ในขณะฝึกอบรม และแม้หลังจากจบการฝึกอบรมไปแล้ว

 

 

TOP