การฝึกอบรม 6 หลักสูตรหลักของเรา

การเห็นคุณค่าและความเชื่อมั่นในตนเอง – การฝึกอบรม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในเรื่องของความเชื่อมั่นในตนเอง จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นในตนเองกับการมีภาพพจน์ที่ดี เป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับรู้ถึงอารมณ์ และความคิดของตัวเอง และสามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

เนื้อหาการฝึกอบรม

การปรับปรุงความมั่นใจในตนเอง

 • เรียนรู้อารมณ์ของตนเอง รู้จักอารมณ์เหล่านั้น และเรียนรู้ที่จะกล่าวถึงอารมณ์เหล่านี้ด้วยคำพูดที่ถูกต้อง
 • เรียนรู้จักความคิดที่จำกัดในกรอบ
 • สามารถแยกแยะได้ระหว่างข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก
 • เรียนรู้ที่จะระวังความรู้สึก เช่น ความกลัวความสงสัย และเพิ่มคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายความรู้สึกเหล่านี้
 • เข้าใจเรื่องของความต้องการพื้นฐาน (เช่นความรัก ความสงบสุข เป็นต้น)
 • เรียนรู้วิธีเพิ่มพูนศักยภาพ และรู้จักการพัฒนาคุณค่าส่วนบุคคล (เช่น เสรีภาพ ความปลอดภัย อิสรภาพ ฯลฯ)
 • เรียนรู้จักความต้องการ และรู้จักวิธีแสดงออก
 • มองเห็นความเชื่อที่ถูกจำกัด ซึ่งทำให้เสียภาพพจน์ของตัวเอง
 • รู้จักที่จะระมัดระวังคำพูด ซึ่งอาจเป็นการตัดโอกาส และลดความการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง
 • เสริมความเชื่อที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง
 • นำภาพพจน์ของตนเองและภาพพจน์ที่เรามีต่อผู้อื่น มาปรับใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งด้านอาชีพและส่วนตัว
 • เรียนรู้การแยกเรื่องของอารมณ์ เพื่อช่วยจัดการกับความเครียด
 • เรียนรู้ที่จะมองให้รอบด้าน
 • รู้จักใช้สมองทั้งสี่ส่วน เพื่อเสริมสร้างการมองเห็นคุณค่าในตนเอง

 

การสร้างความมั่นใจในตนเอง

 • รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเอาชนะสิ่งกีดขวางความเปลี่ยนแปลง
 • รู้จักระวังการปฏิบัติต่อผู้อื่น เรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื่น
 • เข้าใจถึงความไม่รู้จักยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถเปิดกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้
 • เรียนรู้และพัฒนาทัศนคติ 9 ข้อ ในด้านความสัมพันธ์ ทั้งในแง่อาชีพ และในแง่ส่วนบุคคล
 • พัฒนาแนวปฏิบัติเชิงบวกเสริมสร้างสมรรถนะในการตัดสินใจ และเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง
 • สร้างกลยุทธ์แห่งชัยชนะ
 • เรียนรู้วิธีการกำหนดเป้าหมายให้ตนเอง
 • ใช้พลังที่ได้จากอุปนิสัยพื้นฐาน (NLP meta programs) เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง
 • เรียนรู้จักเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ
 • เรียนรู้ที่จะยอมรับคำวิจารณ์
 • เรียนรู้ที่จะรู้จักวิธีขอ
 • เรียนรู้ที่จะวิธีรับคำชม
 • เรียนรู้ที่จะการกล่าวขอบคุณ
 • เรียนรู้การปฏิเสธ

 

 

 

ลักษณะของการฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกคนที่ต้องการฟื้นฟูการเห็นคุณค่าในตัวเอง พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง และรับมือกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 3 วัน รวม 21 ชั่วโมง
สถานที่และวันที่ฝึกอบรม : การฝึกอบรมทีมในบริษัท : บริษัทเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม และกำหนดวันที่เข้ารับการฝึกอบรม
การฝึกอบรมรายบุคคลจากต่างบริษัท : เราจะเป็นผู้กำหนดสถานที่ในการฝึกอบรม และวันที่ให้การฝึกอบรม
การฝึกอบรมเน้นแนวปฏิบัติ : เป็นการอบรมที่แน่นไปด้วยเนื้อหาสาระและมีชีวิตชีวา เน้นการฝึกปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกอบรมอื่นๆ ของเรา ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่ ได้รับประสบการณ์หลากหลายในรูปของบทบาทสมมติ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
เอกสารการฝึกอบรม : เป็นเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เข้มข้น เพื่อใช้ในขณะฝึกอบรม และสามารถนำไปใช้ได้เมื่อจบการฝึกอบรมไปแล้ว

 

 

 


TOP