การฝึกอบรม 6 หลักสูตรหลักของเรา

การจัดการประชุมที่ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ - การฝึกอบรม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

จุดประสงค์ของการฝึกอบรม

จุดประสงค์ของการฝึกอบรมนี้คือ การทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น และดึงความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุม ให้มุ่งไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ การประชุมที่ดีคือโอกาสที่จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม แต่เนื่องจากการประชุมอาจต้องจัดบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงต้องจัดอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด เพื่อประโยชน์ขององค์กร ซึ่งการฝึกอบรมนี้จะให้ความรู้ในเรื่องลักษณะของการประชุมที่ดี และวิธีการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

เนื้อหาการฝึกอบรม

ผู้จัดการประชุม

 • ตระหนักถึงจุดอ่อน และจุดแข็งของตนในการจัดการประชุม
 • รู้จักปฏิกิริยาตอบสนองตามสัญชาติญาณของตน การพูดอย่างเป็นธรรมชาติและฝึกการพูดสด
 • รู้จักจัดการกับความเครียด เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในขณะประชุม
 • รู้จักวิธีการกล่าวปฏิเสธโดยไม่ก้าวร้าว

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

 • เข้าใจพฤติกรรมหลักๆ ของผู้เข้าร่วมประชุม เรียนรู้การจัดการกับบุคลิกภาพที่มีหลากหลาย
 • ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างสุภาพ และด้วยความเข้าอกเข้าใจ
 • สนับสนุนให้มีการถามคำถาม
 • สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พยายามให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระตลอดการประชุม

 

การดำเนินการประชุม

 • มีความสามารถในด้านทักษะการสื่อสาร
 • เข้าใจรูปแบบต่างๆ ของการประชุม และการจัดการประชุมในแต่ละรูปแบบ
 • วางแผนการดำเนินการประชุม มอบหมายบทบาทหน้าที่ และกำหนดเรื่องเวลา
 • เรียนรู้วิธีการนำเสนอหัวข้อให้น่าสนใจ การพูดโน้มน้าวผู้ฟัง การสรุปการผลการประชุมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
 • เรียนรู้การใช้ทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมในการประชุม
 • เลือกใช้คำพูด ภาษา และเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ฟัง
 • ดำเนินการประชุมอย่างยืดหยุ่น โดยใช้หลัก group dynamics
 • ดำเนินการอภิปราย ขณะเดียวกันรู้จักรักษาสภาพของความเป็นผู้นำการอภิปราย และผู้เข้าร่วมที่น่านับถือคนหนึ่ง
 • รู้จักใช้เรื่องขำขัน เรื่องสั้นๆ ตัวอย่าง และการเปรียบเทียบ
 • กำหนดจุดประสงค์ของการประชุม และดำเนินการตามนั้น
 • เตรียมพร้อมสำหรับการประชุม (การวางแผน การใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์ การจัดการติดตามการประชุม)

 

การจัดการระหว่างการประชุมและกรณีศึกษา

 • การลดสิ่งที่สร้างความตึงเครียดระหว่างการประชุม
 • แยกแยะได้ถึงผลของการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นฝ่ายสนับสนุนและคัดค้านผลการประชุมนั้น
 • เตรียมรับมือกับปัญหา (การคัดค้านอย่างรุนแรง การสร้างความวุ่นวาย การปรับเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจผิด)
 • เรียนรู้การเป็นประธานร่วมในการประชุม
 • จัดการประชุมเพื่อบริหารจัดการความก้าวหน้าของโครงการ

 

 

ลักษณะของการฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกคนหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบทีม แผนก หน่วย หรือโครงการ
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 3 วันหรือ 21 ชั่วโมง
สถานที่และวันที่ฝึกอบรม : การฝึกอบรมทีมในบริษัท : บริษัทเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม และกำหนดวันที่เข้ารับการฝึกอบรม
การฝึกอบรมรายบุคคลจากต่างบริษัท : เราจะเป็นผู้กำหนดสถานที่ในการฝึกอบรม และวันที่ให้การฝึกอบรม
การฝึกอบรมเน้นแนวปฏิบัติ : เป็นการอบรมที่แน่นไปด้วยเนื้อหาสาระและมีชีวิตชีวา เน้นการฝึกปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกอบรมอื่นๆของเรา ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่ ได้รับประสบการณ์หลากหลายในรูปของบทบาทสมมติ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
เอกสารการฝึกอบรม : เป็นเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เข้มข้น เพื่อใช้ในขณะฝึกอบรม และสามารถนำไปใช้ได้เมื่อจบการฝึกอบรมไปแล้ว

 


TOP