การประเมินผลการจัดการ : การประเมินผล 360 องศา

ข้อมูลสะท้อนกลับ 360 องศา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

วัตถุประสงค์

360 องศา จะทำให้ผู้บริหาร และ/หรือ กลุ่มทำงานได้ดีขึ้น โดยเปรียบเทียบกับมิติด้านการจัดการทั้ง 7 เป็นการชี้ให้เห็นข้อเด่นและข้อด้อย และกำหนดทักษะต่างๆ ที่ควรพัฒนา เพื่อจะได้ลงมือพัฒนาปรับปรุงต่อไป

 

 

 

 

เนื้อหาการอบรม

 

360 องศา การจัดการ

เป็นเครื่องมือที่เป็นที่ต้องการมากทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม

 • 360 องศา ในระดับบุคคล : เหมาะสำหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการระดับสูงไปจนถึงผู้จัดการระดับกลาง
 • 360 องศา ในระดับกลุ่ม : เป็นการอบรมที่เราแนะนำเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มที่ต้องการให้มีการกำหนดประเด็นปัญหา และความยืดหยุ่นของกลุ่ม ตลอดจนความเหมาะสมของสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อการทำงานที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน

 

360 องศา การประเมินผล

ทำให้ผู้บริหารหรือสมาชิกในกลุ่มมีเครื่องมือในการพิจารณาสิ่งที่ตนเองมองและรับรู้ในผลงานของตน เปรียบเทียบกับการรับรู้และมองเห็นของผู้อื่นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเดียวกัน เครื่องมือแบบ 360 องศา นี้จะทำให้สามารถแจกแจงทักษะต่างๆ ที่จะต้องพัฒนา เป็นกระบวนการที่มีความหมายกับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง และมีความกล้าที่จะยอมรับ “ผล” ของสิ่งที่ทำ และสิ่งที่เป็นอยู่

 

ข้อมูลสะท้อนกลับจากหลาย แหล่งที่มา

การประเมินผลแบบ 360 องศา เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยรวม 3 เครื่องมือในการนำเสนอ :
-“ฉันคือใคร ?” ด้วย HBDI โปร์ไฟล์
-“สิ่งที่ฉันทำ ?” ด้วย AZ โปร์ไฟล์ ช่วยผู้บริหารได้ทราบถึงวิธีการปรับให้เข้ากับสถานะการณ์
-“สิ่งที่คนอื่นคิดว่าฉันทำ ?” ด้วย 360 องศา ข้อมูลสะท้อนกลับในแง่ของพฤติกรรมการบริหารจัดการ 7 อย่าง :

 • พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
 • พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกฎเกณฑ์และขั้นตอนการทำงาน
 • พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการป้องกันความเสี่ยง
 • พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อการปกป้องเขต
 • พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์
 • พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำ การริเริ่มให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
 • พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและกลยุทธ์

 

ข้อดีของการประเมินผล 360 องศา สำหรับองค์กร

 • ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารจัดการที่แท้จริง
 • พัฒนาการทำงานด้านการบริหารจัดการ
 • ชี้ให้เห็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง
 • สร้างแรงจูงใจและทำให้ผู้บริหารเกิดความผูกพัน
 • เสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

 

 

 

 

 

ข้อดีของข้อมูลสะท้อนกลับ 360 องศา สำหรับผู้บริหาร

 • ช่วยการทำงานด้านการบริหารจัดการ
 • กำหนดแผนงานความก้าวหน้าของแต่บุคคล
 • แจกแจงข้อแตกต่างในการรับรู้
 • ช่วยในการพัฒนาส่วนบุคคล
 • พัฒนาความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ

 

เกี่ยวกับข้อมูลสะท้อนกลับ 360 องศา

รายละเอียด : ผู้ที่ทำการประเมิน เป็นผู้เลือกผู้ประเมินจากหลายๆ แหล่ง โดยนำคนจากรอบตัว รวมถึงลูกค้า และซัพพลายเอ่อร์ โดยมีทุกลำดับชั้นของตำแหน่งงาน ทั้งหมด 6-10 คน ในการทำแบบประเมิน :
 1.  ลำดับชั้นที่เหนือกว่า : ผู้บังคับบัญชา
 2.  ลำดับชั้นเดียวกัน ในองค์กร : เพื่อนร่วมงาน
 3.  ลำดับชั้นเดียวกัน นอกองค์กร : ลูกค้า และซัพพลายเอ่อร์
 4.  ลำดับชั้นที่ต่ำกว่า : ผู้ใต้บังคับบัญชา และพนักงาน
ระยะเวลาการอบรม : 2-4 สัปดาห์
วิธีการ : 360 องศา มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
 • 1. ผู้ที่ทำการประเมิน เป็นผู้เลือกผู้ประเมิน
 • 2. ผู้บริหารประเมินตนเอง โดยแบบสอบถาม ออนไลน์
 • 3. ผู้ประเมินที่ได้รับการคัดเลือก ประเมินผู้บริหารโดยแบบสอบถามออนไลน์
 • 4. โค้ชให้ข้อมูลสะท้อนกลับกับผู้บริหาร และ/หรือกลุ่ม
 • 5. ข้อมูลสะท้อนกลับนี้นำไปสู่แผนการปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร ได้แก่ การเพิ่มพูนทักษะทางด้านการบริหาร และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความเหมาะสม

ข้อมูลสะท้อนกลับ เป็นการให้ข้อมูล เพื่อเสนอแนะถึงทักษะที่ควรมีการพัฒนา.

 • ในกรณีส่วนบุคคล : จะมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับกับผู้บริหาร (ส่วนตัว) ระหว่างการสัมภาษณ์ ซึ่งใช้เวลาราว 3 – 4 ชั่วโมง
 • ในกรณีเป็นกลุ่ม : จะมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับระหว่างการสัมมนา ซึ่งใช้เวลาราว 2-3 ชั่วโมง บวกกับการให้ข้อมูลสะท้อนกลับกับผู้บริหารแต่ละคน (ทีละคน) ระหว่างการสัมภาษณ์ ซึ่งใช้เวลาคนละประมาณ 1½ ชั่วโมง
  โค้ชจะเป็นผู้วิเคราะห์องค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ปรากฏในโปรไฟล์ของกลุ่ม และสมาชิกของคณะผู้อบรมจะเป็นผู้วิเคราะห์บางส่วนในการสัมมนาร่วมกัน
เอกสารที่เราได้จัดเตรียมให้หลังจากการประเมิน :
 • ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย เอ็กเซล ไพรว้อทเทเบิล (Pivot table)
 • กราฟเส้น และกราฟแท่ง
 • 30 พฤติกรรมหลักที่ดีที่สุดในแง่การจัดการ (จุดแข็ง)
 • 30 พฤติกรรมหลักที่ด้อยที่สุดในแง่การจัดการ (จุดอ่อน)

 

 

TOP